פיתוח אתיקה ארגונית ועסקית

מה לעשות כדי שהאתיקה לא תהפוך לעוד פלקט?
במקרים לא מעטים, קיים פער בין התפיסות הרצויות בארגון - המהוות את הקוד האתי שלו, לבין התפיסות והפרקטיקות המצויות בו.

מחקרים מצביעים על השפעת האתיקה הארגונית על מחויבות עובדים ונאמנות לקוחות.
איך משיגים שינוי התרבות האתית הלכה למעשה?
ב "מכון זיו" אנו:
1.  מנתחים את תמונת המצב הארגונית - הממקדת פערים תפיסתיים של עובדים ומנהלים ביחס לערכים ולכללי ההתנהגות הרצויים וביחס ליישומם בפועל.

2. מסייעים לארגון לזהות, לפתח ולהבנות את הקוד האתי הארגוני תוך תיקופו ממקורות פנימיים וחיצוניים לארגון. הקוד האתי כולל בדרך כלל את רוח הארגון ומהותו, הערכים העיקריים העומדים בבסיסו, וכללי התנהגות מהותיים ["עשה" ו"אל תעשה"] המתייחסים לכלל העובדים בו.

3. מסייעים לארגון לפתח מערכת אתיקה אפקטיבית שתישמר לאורך זמן ותתעדכן לפי הצורך.

 4. הטמעה מהרגע הראשון - במודל שלנו תהליך הטמעת האתיקה הארגונית משולב בתהליך הפיתוח שלה.